Motivasyon:

Her kişinin iş veya özel yaşamındaki hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda da gelişimini sağlayan içsel bir kurgudur. Düşüncelerimizin, hayallerimizin ve hedeflerimizin eyleme dönüşmesi için “Motivasyona” gereksinme yaşamın her anında bizimle birliktedir. Motivasyon, ”kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için, kendi arzu ve istekleri ile hareket etmeleridir.Bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve kendini isteklendirme sürecidir.

 •  Motivasyon tanımı ve süreçleri
 •  Motivasyonda gereksinim süreç ve aşamalar
 •  Motivasyonda güdü türü
 •  Motivasyon etki kaynakları
 •  Motivasyon teori çeşitleri
 •  İhtiyaçlar hiyerarşisi
 •  Özgüven ve Motivasyon ilişkisi
 •  Motivasyon teknikleri
 •  Başarı için Motivasyonun önemi
 •  Çalışanların Motivasyonu
 •  İşletmelerde Motivasyon
 •  Motivasyonun sınıflandırılması
 •  Motivasyonun amacı
 •  Hedeflerin Motivasyon üzerindeki rolü
 •  Motivasyonu arttırmaya yönelik yöntemler
 •  Motivasyon araçları
 • Başarı-Motivasyon-Toplam kalite ilişkisi
 • Toplam kalitenin başarıya etkisi
 • Yönetici-personel Motivasyon ilişkisi
 • Motivasyon mucizesi ve iş yaşamına etkisi

Altı Şapka düşünce Tekniği;

Bu tekniğin ana hedefi, belli bir konuyu görüşmek, bir problemi çözmek ya da bir konuda karara varmanın gerektiği toplantılarda, toplantıya katılanların genellikle, kendi fikirlerini kabul ettirmek için gösterdikleri çaba ve sabit düşünceyi, “empatik” bir yaklaşımla herkesin bakışından anlayabilmek ve değerlendirmesini sağlamaktır. Altı şapkalı düşünce yöntemi, düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. ’Şapkalar’ düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Şapkaların rengi değiştikçe, rengin simgelediği düşüncelerin belirli bir düzen içinde sırayla aktarılmasıdır

 • Altı şapka düşünce tekniği nedir?
 • Altı şapka düşünce tekniği hedefi nedir?
 • Teknik nasıl ve nerelerde kullanılır?
 • Düşünce ve dil arasındaki ilişki
 • Müzakere teknikleri
 • Sembollerin anlamı
 • Tekniğin düşünce eğitimine katkısı
 • Tekniğin yararları

 

         Çatışma öfke ve Stres kontrolü;

Fikir, tutum ve davranışlar “Çakmak taşı” gibidir. Kıvılcım alması için, biri yeterli değildir. Çatışma, Öfke ve stres oluşması için, en az ikisinin sürtüşmesi gereklidir. Çatışma hem iş, hem de sosyal hayatın doğal bir parçasıdır. İş ortamında gerek idari işleyiş, gerekse insan ilişkileri açısından çatışmanın ayrı bir değeri vardır. Çatışmalı durumlarla başa çıkma usul ve tekniklerinin bilinip uygulanması, kurum içi ilişkilerde genel anlamda iletişim kalitesini yükseltmekte, iş hayatını daha yapıcı, enerjik ve üretken kılmaya yardımcı olmaktadır.

İşletme içi iletişim ve çatışma;

Her organizasyonun dinamik yapısı içinde kişiler arasında veya birimler arasında çatışma yaşanmaktadır. Bu durum hem iş, hem de sosyal hayatın doğal bir parçasıdır. İş ortamında gerek idari işleyiş yapısı, gerekse o yapı içinde yer alan kişilerin paylaşılan ortamdaki ilişkileri açısından ayrı bir değeri vardır. Esas olan, çatışmanın o işletme ve birimleri içinde bulunan kişilerin bu durumla nasıl başa çıkacağı ve iletişim kalitesini nasıl geliştireceğidir. Bunu yaparken de öfke ve çatışmayı yönetme tekniğini nasıl kullanacağıdır. İletişim kalitesinin yükselmesi ile birlikte, her çalışanın verimlilikleri, enerjisi ve üretkenliği artacaktır. Sonuç olarak da işletme kalitesi artacaktır.

Stres yönetimi;

Zaman yönetimi kadar önemlidir. Stres her canlı için doğru yönetilmezse kâbusa dönüşür. Zaman yönetiminde olduğu gibi, ana hedef, kişinin stresi iyi yönetmesi ve bundan olumsuz etkilenmemesidir. Stres doğru yönetildiğinde motivasyona dönüşür. Bu nedenle, satış teşkilatı içinde bulunduğu dinamik durumdan kaynaklanan stres faktörü ile her an yaşamak durumundadır. Hedef, bu durumun yönetilmesidir.

WordPress Theme