Genel İletişim:

İki sistem arasındaki bilgi alışverişine “İletişim” denir. İletişim, her sunum ve anlaşma için esas oluşturur ve anlam kazandırır. Satışın tüm aşamaları iletişimle olur. Bu noktadan hareketle kişiler, kurumlar sağlıklı iletişimle başarıya ulaşır. İletişimin işletme çalışanlarına doğru biçimlendirilmesi eğitimin ana hedefidir.

 • İletişim nedir? Neyi hedefler?
 • Genel iletişim modeli
 • İletişimde alan kullanımı
 • İletişim türleri
 • Kişi içi iletişim ve çatışmalar
 • Kişiler arası iletişim ve çatışmalar
 • Çatışmaların sınıflandırılması
 • İletişimde çatışmayı belirleyen faktörler
 • İletişim türleri
 • Kişisel iletişim
 • İletişim ve Empati
 • Organizasyonel iletişimin rolü ve önemi
 • Kurumsal iletişimin tanımı
 • Organizasyonda Roller çatışması
 • İletişimin işlevsel görevleri
 • İşletmelerde çalışan Motivasyonu
 • İşletmelerde iletişim süreci
 • Yöneticinin iletişim kurma becerisi
 • İşletmelerde iletişim modelleri
 • İşletmelerde iletişimi geliştirmenin     yöntemleri
 • İşletmelerde iletişimi engelleyen faktörler
 • Kitlesel iletişim ve çatışma

 

Satışta iletişim ve önemi;

İşletme çalışanlarının davranışlarını, tepkilerini, ilişkilerini nasıl geliştirebileceğini sağlamaktır. Doğru ve kaliteli bir iletişim, her işletme ve her birim için olmazsa olmazdır. Özellikle satış bölümü gibi yüz yüze iletişim kurarak iş yapan ve bu sayede işletme hedeflerini gerçekleştiren satış elemanlarının, iletişim yönünü çok geliştirmiş olması gerekmektedir. İletişim ve ilişki kurma rolünü “formal” ve “informal” olarak iki yönlü kullanmak zorunda olan personelin, iletişim kalitesini de geliştirmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda kurulan bu kaliteli ilişki ile işletme ve müşteriler arasında bağ güçlenecektir. Bu da, her iki tarafın motivasyonunu yukarı çekerek, ilişkileri verimli kullanmaya neden olacaktır. İletişimin kaliteli olması, satış performansının da artmasını sağlayacaktır. Sözlü ve yazılı iletişimle birlikte “beden dili” iletişiminin de geliştirilmesi sağlanmalıdır. Hedef, tüm iletişim öğelerini doğru kullanabilen satış ekibi meydana getirmektir.

 • Satışta etkin iletişimin rolü ve önemi
 • Satışta etkin iletişim modeli
 • Satışta etkin iletişim faktörleri
 • Satış etkin iletişimin rolü ve önemi
 • Satışta yazılı iletişimin rolü ve önemi
 • Satışta görsel iletişimin rolü ve önemi
 • Satışta “Beden dili” kullanımı
 • İletişimde Beden dili kullanımı
 • “Yüz yüze” iletişimde Beden dilinin önemi

         Sessiz dilimiz bedenimiz(Beden dili):

Bedenlerimiz iç dünyamızın üzerine giydiğimiz elbiselerdir. Biz, kendimizi ve çevremizi ancak kendi bedenimizi anlamak ve tanımakla algılayabiliriz. İnsan, bedenini hayatı boyunca farkında olmadan veya bazı zamanlarda da bilerek, etkili bir iletişim
aracı olarak kullanır. Ancak, kişi bedenini, kelimeleri kontrol ettiği gibi kontrol edemez ve kişinin asıl düşüncelerini anlatır. Kişilerle
sağlıklı ilişkiler kurmak, hem onları hem de kendimizi ifade etmek istiyorsak, ”beden dilini” öğrenmek zorundayız.

 • Beden dili tanımı
 • İletişim türleri etkileme payları
 • Konuşan bedenimiz
 • Beden dilinde iletişim öğeleri
 • Reseptörler ve tepki
 • Düşünme biçimleri
 • Beden dilinde alan kullanımı
 • Beden dili öğeleri
 • Giyim, İmaj ve iletişim
 • Beden dili temel hareketleri
 • Eller
 • Beden dili destek objeleri
 • Dinleme, değerlendirme ve eleştiri jestleri
 • El sıkışma
 • Kol hareketleri
 • Gizli engel oluşturma ve korunma
 • Bacakların kullanımı ve oturma biçimleri
 • Oturma biçimleri
 • Kişiler arası iletişim ve bedensel temas
 • Kişiler arası iletişimde yön belirleyiciler
 • Karşılaşmalar ve sinyaller
 • Yalan, samimiyetsizlik ve kararsızlık
 • İletişimde Kalibrasyon
 • Bedenimiz ne anlatıyor?

Giyim ve İmaj(Giysilerin dili):

Giyim, tarih kadar eski bir konudur. İnsanların var oluşlarıyla birlikte ortaya çıkan vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İlkçağlarda tabiat olaylarından korunma ihtiyacından doğmuş, sonraları ise toplumlara göre değişerek gelişmiştir. Çeşitli fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları karşılayan bir unsur olan giyim, tüm bireyler için sosyal etkileşim, imaj, prestij ve “sözsüz” iletişim kurmanın görsel bir yoludur. Fiziksel bir ihtiyaç olarak kullanılsa da, giysilerimiz bizi anlatan iç dünyamızı dışa yansıtan bir ayna görevini üstlenmektedir. Kişin tatminsel duygusu açısından büyük önem taşımaktadır.“İnsanlar dış görünümlerine göre karşılanır, fakat şahsiyetlerine, kültür ve bilgi birikimlerine göre uğurlanırlar” İnsanların kıyafetlerinden hangi statüye ait olduğunu da anlayabiliriz ve iletişimimizi ona göre kullanmaya çalışırız. Önemli olan giyimimizin karşımızdakini etkilendiğini bilmek ve etkinin toplumun hangi kesiminde etkili olacağının önceden bilinçli olarak belirlemektir.

 • Giysilerin ağırlık merkezi
 • Giyimde uyumun önemi ve imaja etkisi
 • Vücut özelliklerine göre giyim
 • Uygun özellikli giyim nasıl olmalı?
 • Giysi ve kumaş özellikleri
 • Profesyonel iş yaşamında giyim
 • Kurumsal kimlik ve giyim

Etkili konuşma ve sunum becerileri:

Konuşmak kişinin kendini ifade etmesidir. Aynı zamanda da kişiliğinin ifadesidir “İnsan dilinin altında gizlidir”.Sözlü iletişim ana öğesi olan konuşma, nasıl kullanıldığı ile bağlantılı olarak karşı kişiyi/kişileri, olumlu veya olumsuz etkiler. Konuşmak, iletişimin sanatıdır. Özellikle “satış” bu ilişki üzerine kurulmuş olan bir hizmet biçimidir. Yüz yüze veya teknolojik yollarla kurulan sözlü iletişimlerde kişi, konuşma becerisini geliştirmek ve bu yolla temsil ettiği her faktörün prestijini korumak zorundadır.

 • Konuşma-Düşünce ilişkisi
 • Konuşma-Dinleme ilişkisi
 • Konuşma-Kişilik ilişkisi
 • Konuşma-Tartışma ilişkisi
 • İyi konuşmacı nasıl olur?
 • İyi konuşmacı nitelikleri
 • Etkili konuşmayı engelleyen faktörler
 • Sözlü iletişimde ses ve kelime kullanma     hataları
 • Etkili konuşmada Diksiyon ve önemi
 • Diksiyon hataları ve kullanım sıklığı
 • Fonetik dil kullanımı nasıl olur?
 • Artıkilasyon nedir? Konuşmaya nasıl etkisi     eder?
 • Vurgulama ve etkili konuşma ilişkisi
 • Tonlama ve etkili konuşma etkisi
 • Konuşma temposu ve iletişim etkisi
 • Ses kullanma tekniği ve iletişime etkisi
 • Nefes kullanma tekniği ve iletişime etkisi
 • Sunum tekniği
 • Gruba yönelik sunum yapma

 

         Hipnotik dil kalıpları(Dilin büyüsü):

Zihinsel ve düşünsel dünyamızı “sözel” ifade etme yeteneği, “dilin” iletişimde kullanılma tekniği becerisine bağlıdır. Bu nedenle kişi, iletişim kuracağı kişilerle “ifade” ve “algı” kavramını, doğru zamanda doğru kelimeleri kullanma becerisini geliştirmekle güçlendirir. Hipnotik dil kalıpları veya “dil illizyonları” olarak da tarif edebileceğimiz, sözel iletişimimizi biçimselleştirme modeli, kişilerin bilgiyi işlerken, karşısındakilere ifade edeceği duygu ve düşüncelerini “görmesini”, “duymasını” ve “dokunmasını” sağlamak, bir anlamda hissetmesini sağlamaktır.Dil illizyonları özünde, temel inançlarımızı dil aracılığı ile ortaya çıkaran, değiştiren veya farklı bir şekle dönüştüren sözel filtreler oluşturmaktır. Bir başka yorumla, zihinsel ve düşünsel inançlarımızın şekillendiği zihinsel haritalarımızı etkileyen biçimlendirmeler diyebiliriz.

 • Dil ve deneyim
 • Dilin büyüsü
 • Dil ve NLP
 • Biçimlendirme ve yeniden biçimlendirme
 • İçerik ve yeniden biçimlendirme
 • Dil kalıpları
 • Değerler, kriterler ve anlamlar
 • Değerler ve motivasyon
 • Algı ve yargı
 • Gerçeklik stratejisi ve uygulaması
 • Değerler hiyerarşisi
 • İnançlar ve beklentiler
 • Engelleyici inançlar ve beklentiler
 • Temel inançlar ve beklentiler
 • Motivasyon
 • Neden – Sonuç ilişkisi
 • Dil illizyonları ve inançlar modeli
 • İçsel durumlar ve inanç değişimi-süreci
 • Mentörlük ve içsel Mentörlük
 • Sözsüz iletişimin etkisi
 • Düşünce virüsleri
 • Kalıpların sistem olarak uygulanması

WordPress Theme